تا ۱۵ تیرماه تمدید شد

شورای سیاست گذاری جشنواره طنین مسجد، طی مصوبه تاریخ ۲۷ خرداد، مهلت ثبت آثار در سایت جشنواره را ۱۵ روز (تا ۱۵ تیرماه) تمدید کرد. پس از این تاریخ، فرم ثبت اثر در سایت غیر فعال خواهد شد.

همچنین آثار ثبت شده به روش پستی، می بایست تا تاریخ ۲۲ تیرماه به دبیرخانه جشنواره برسند.

پاسخ دهید