نمودار روند طی شده برای یک اثر

نمودار-مراحل-جشنواره