جوایز چهارمین جشنواره

جوایز جشنواره

بخش ها قالب اثر رتبه تندیس دیپلم افتخار جایزه نقدی
اصلی فیلم کوتاه داستانی بهترین اثر 5 میلیون تومان
دومین اثر _ 2 میلیون تومان
کانونی فیلم کوتاه داستانی بهترین اثر 3 میلیون تومان
دومین اثر _ 2 میلیون تومان
فیلم نامه کوتاه بهترین اثر 2 میلیون و پانصد هزار تومان
دومین اثر _ 2 میلیون تومان
فیلم کوتاه مستند بهترین اثر 3 میلیون تومان
دومین اثر _ 2 میلیون تومان
نماهنگ بهترین اثر 2 میلیون تومان
پویانمایی بهترین اثر 3 میلیون تومان
دومین اثر _ 2 میلیون تومان
بخش ویژه روستایی فیلم کوتاه داستانی بهترین اثر 5 میلیون تومان
دومین اثر _ 2 میلیون تومان
فیلم کوتاه مستند بهترین اثر 5 میلیون تومان
دومین اثر _ 2 میلیون تومان
فیلم نامه کوتاه بهترین اثر 3 میلیون تومان
تحقیق و پژوهش بهترین اثر 3 میلیون تومان