پیام دبیر چهارمین جشنواره

nasiri

به نام خداوند لوح وقلم                                                                            حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده رازهاست                                                                     نخستین سرآغاز آغازهاست

خدای مهربان را سپاس که درآغازین روزهای آخرین ماه پاییز پایانی قرن ، نظاره گر طلوع چهارم آفتاب گرمابخش جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد شدیم . بار دیگر نگاه ها معطوف به این هنر ارزشمند وفرصت های بی بدیل آن شده است تا بهانه ای باشد برای تبلور قابلیت های نوآورانه وتداوم مفاهمه ای خردمندانه در مسیر سبک زندگی ما .

براین باوریم که رسالت فیلم سازان امروز سنگین تر ، حساس تر ودشوارتر است .قشری که می بایست با بهره گیری از فرهنگ وپیشینه ریشه دار دینی وایرانی ما نگاه عمیق ، نشانی جدید ، صدای تازه وحرکتی نو به سمت وسوی سینمای فاخر وانقلابی داشته باشد تا ازعمق جان ودل برآید وبر دل وجان مخاطب بشیند.

جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی مساجد کشور ، برخاسته از کانون فرهنگی طنین مسجد صاحب الزمان عج شهر گرگان ، گام های پرافتخاری را درراستای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی برداشته و امید داریم که با پشتوانه فکری و توان تجربی و ظرفیت عظیم جوانان عزیزسراسر میهن به ویژه فیلمسازان مسجدی ، حرکات وبرکات جدیدتری درهمین راستا تحقق یابد.

سه دوره گذشته این جشنواره نشان داد که با وجود برخی مشکلات وکاستی ها ، سیر ارتقاء و رشد کمی وکیفی آثار قابل قبول بوده وصد البته که حمایت هنرمندان ، سینماگران ، اصحاب فرهنگ وهمکاران عزیزدرستادهماهنگی کانون های مساجد کشور واستان گلستان و دبیرخانه جشنواره بزرگترین دارایی این رویداد بزرگ هنری است .

سرمایه گرانمایه جشنواره ، دستاورد بی نظیر هنرمندانی است که نشان درخشان وهنرمندانه خود را با سخاوت تمام به امروز ما ارزانی داشته اند ودرمقابل ،آینده ای است که باید ثمره آن را در سراسر زندگی روزمره ازحیث فردی واجتماعی نظاره گر باشیم

به امید آن روز

قدردان مهر وهمراهی شما هنرمندان عزیز واعضاء شورا سیاست گذاری وستاد برگزاری جشنواره هستم .

درود بی کران بر انسان های آزاده به خصوص کادر درمانی فداکار و آرزوی سلامت برای همه شما

غلامرضا نصیری

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد .