جوایز دومین جشنواره

بخش ها

قالب اثر

رتبه

تندیس

دیپلم افتخار

جایزه نقدی

بخش اصلی

فیلم کوتاه داستانی

بهترین اثر

 

سکه تمام بهار آزادی

دومین اثر

-

نیم سکه  بهار آزادی

سومین اثر

-

ربع سکه  بهار آزادی

فیلم نامه کوتاه داستانی

بهترین اثر

نیم سکه  بهار آزادی

دومین اثر

-

ربع سکه  بهار آزادی

بخش کانونی

فیلم کوتاه داستانی

بهترین اثر

نیم سکه  بهار آزادی

دومین اثر

-

ربع سکه  بهار آزادی

فیلم کوتاه مستند

بهترین اثر

نیم سکه  بهار آزادی

دومین اثر

-

ربع سکه  بهار آزادی

فیلم نامه کوتاه داستانی

بهترین اثر

نیم سکه  بهار آزادی

دومین اثر

-

ربع سکه  بهار آزادی

نماهنگ

بهترین اثر

نیم سکه  بهار آزادی

دومین اثر

-

ربع سکه  بهار آزادی

پویا نمایی

بهترین اثر

نیم سکه  بهار آزادی

دومین اثر

-

ربع سکه  بهار آزادی

تک پلان

3 اثر برتر

-

دو میلیون ریال به هر اثر

بخش ویژه

فیلم کوتاه با موضوع «مسجد طراز اسلامی»

بهترین اثر

نیم سکه  بهار آزادی