شماره دبیرخانه های استانی

شماره های تماس و فکس دبیرخانه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ها

سایت ستاد عالی نظارت بر کانون ها : http://masajed.farhang.gov.ir/fa/home

 

استان شماره تماس پیش شماره تلفن همراه
آذربایجان شرقی ۳۳۳۳۹۰۰۶ ۴۱ ۹۱۴۹۹۵۹۱۶۸
آذربایجان غربی ۳۶۳۶۲۶۰۱ ۴۴ ۹۱۴۲۰۷۶۲۹۱
اردبیل ۳۳۳۳۸۲۸۴ ۴۵ ۹۱۴۹۵۶۴۰۴۴
البرز ۳۲۲۵۱۴۵۹ ۲۶ ۹۱۲۳۶۶۲۶۲۳
اصفهان ۳۲۳۵۱۳۹۱ ۳۱ ۹۱۰۳۰۰۱۹۸۱
ایلام ۳۲۲۲۸۵۷۶ ۸۴ ۹۱۸۳۴۱۵۰۷۳
تهران ۴۴۸۴۸۸۳۵ ۲۱ ۹۱۹۷۹۲۹۹۶۲
چهار محال بختیاری ۳۳۳۴۰۲۳۶ ۳۸ ۹۱۳۲۸۳۶۶۳۱
خراسان رضوی ۳۷۲۸۸۰۴۰ ۵۱ ۹۳۰۵۳۳۹۳۱۱
خراسان شمالی ۳۲۲۳۷۳۲۷ ۵۸ ۹۱۵۹۸۴۷۳۸۰
خوزستان ۳۳۳۶۳۵۹۵ ۶۱ ۹۱۶۶۱۰۲۳۴۴
قم ۳۷۸۳۸۵۶۳ ۲۵ ۹۱۹۲۵۳۱۲۵۲
کرمان ۳۲۴۴۳۷۴۴ ۳۴ ۹۳۵۱۵۹۲۰۹۲
کرمانشاه ۳۷۲۱۱۶۹۳ ۸۳ ۹۱۸۳۸۷۶۶۰۷
کهگیلویه و بویر احمد ۳۲۲۲۹۴۲۷ ۷۴ ۹۱۷۵۷۱۰۸۴۴
گلستان ۳۲۲۴۸۰۰۳ ۱۷ ۹۱۱۵۳۹۵۴۳۸
لرستان ۳۳۲۰۶۰۱۰ ۶۶ ۹۱۷۷۶۰۰۵۷۱
مرکزی ۳۲۷۹۱۰۵۰ ۸۶ ۹۱۸۹۵۵۱۸۶۵
یزد ۳۶۲۴۶۲۴۲ ۳۵ ۹۱۳۱۶۶۵۹۱۳