جوایز اولین جشنواره

– اثر برگزیده رتبه اول: لوح افتخار، تندیس جشنواره و یک قطعه سکه تمام بهار آزادی

– اثر برگزیده رتبه دوم: لوح افتخار، تندیس جشنواره و یک قطعه سکه نیم بهار آزادی

– اثر برگزیده رتبه سوم: لوح افتخار، تندیس جشنواره و یک قطعه سکه ربع بهار آزادی