گفتگو با فرهاد قائمیان

با توجه به حضور بنده در دور سوم جشنواره به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره ، شاهد آثار برجسته و خوبی از فیلمسازان بچه های مسجدی بودم و در بعضی از موارد هم شاهد آثاری بودم که نیاز به راهنمایی و مشاوره برای بهتر شدن و بهتر دیده شدن در سایر جشنواره ها و در رقابت با آثار دیگر فیلمسازان بود که همین موضوع نشان دهنده نیاز به ارتباط پیوسته در طول سال بین بچه ها فیلمساز مسجدی و دبیرخانه جشنواره دیده می شود تا ضمن برگزاری کارگاه های آموزشی برای علاقمندان ارتباط بین کارشناسان و بچه ها برای بهبود و پیشبرد نگاه علمی و آکادمیک در آثار تولید شده توسط بچه های مسجدی وجود داشته باشد تا ضمن افزایش کمی آثار شاهد افزایش کیفی آثار هم باشیم.
اطلاع رسانی مداوم در طول سال از سوی دبیرخانه جشنواره و ارتباط با علاقمندان و هنرمندان مسجدی و غیر مسجدی از موارد مورد انتظار است تا از این پتانسیل هم برای آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی و هم از نظر مشارکت آثار تولید شده در جشنواره شاهد باشیم.
به نظر من وجود ستاد یا اتاق فکری با برنامه های مشخص به خصوص در فضای مجازی در کانون های مساجد که این را هم، قبل از شروع کرونا پیشنهاد داده بودیم ، استفاده از همان سیستمی که از سوی دکتر ارزانی و دوستان جناب آقای سعادتی و قهرمانی با عنوان سامانه بچه های مسجد وجود دارد باعث می شود نیروهای خوب و پای ثابت برای جشنواره شناسایی شوند و راه ارتباطی بین شهرستان ها با مرکز راحتر و بیشتر از قبل برقرار شود و بیشتر توانایی های بچه های فیلمساز مسجدی شناخته شود تا با برنامه ریزی های دقیق و تخصصی و حمایت از تولیدات کانون ها شاهد حضور کارهای بیشتر و با کیفیت تر باشیم.

پاسخ دهید